Toezicht en bestuur

Als erkend zorgaanbieder heeft Leeffijn transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom geven wij ook graag inzicht in onze bestuursstructuur en onze bedrijfsvoering in het algemeen. Leeffijn is in november 2012 bij notariële akte opgericht en heeft van meet af aan haar statuten ingericht voor toelating tot de AWBZ. De oprichters zijn Angelique Klawer als statutair directeur en uitvoerend bestuurder en Jantine Winter als verantwoordelijk zorgcoördinator.

Onze helere missie en visie, die wij gezamenlijk uitdragen, heeft als doel het zorgsysteem en de leefwerelden met elkaar te verbinden. Hierin blijven wij continu afwegen een gezonde balans na te streven. Waarbij enerzijds duurzaamheid en continuïteit gewaarborgd moet worden en anderzijds de betaalbaarheid van de zorg geen belemmering mag zijn voor onze cliënten. De samenwerking van de directeur en de zorgcoördinator ligt verankerd in hun afzonderlijke specifieke vaardigheden binnen het managementteam van Leeffijn.

  • De staturen van Leeffijn voldoen aan de eisen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Leeffijn is als AWBZ toegelaten instelling door het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingeschreven onder nummer 11869.

  • Leeffijn staat geregistreerd bij Vektis Zeist als zijnde instelling AWBZ gecombineerd onder de AGB-code met nummer 72-727434.

Bestuur
Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is behoorlijk bestuur en intern toezicht belangrijk. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat:

  • Wij zorgen voor kwalitatief goede en veilige zorg voor onze cliënten;

  • Duidelijk is wie voor welk onderdeel binnen onze organisatie verantwoordelijk is;

  • Er sprake is van goed financieel beheer.

Directeur/Bestuurder: Angelique Klawer.

Zorgcoördinator: Jantine Winter.Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ook wel de raad van Commissarissen genoemd, heeft als taak om ordentelijk en periodiek toezicht te houden op de dienstverlening en besluitvorming van Leeffijn en het bestuur in het bijzonder. De leden van deze RvT dragen zorg voor hun onafhankelijkheid en vermijden te allen tijde belangenverstrengeling. Conform de akte van oprichting en de wettelijke voorschriften vanuit het Ministerie van VWS zijn de navolgende personen geregistreerd als zijnde lid van de Raad van Commissarissen annex Toezicht:

  1. Mevrouw J.H.C. Dingemans, geboren 7 juli 1951 te Dongen. Zij is belast met de toezicht op de zorginhoud en de bedrijfsvoering.

  2. De heer P.G.Weijermans, geboren op 16 september 1969 te Leiden. Hij is belast met de toezicht op financiën en de bedrijfsvoering.

 

Reacties gesloten.