Kwaliteit

Leeffijn heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat onze zorg- en woonbegeleiding voldoet aan alle geldende (zorg)wet- en regelgeving. Daar hoort ook een duidelijke informatievoorziening naar onze cliënten bij over hun rechten op goede zorg in het kader van de AWBZ/WMO.

Leeffijn werkt op basis van gecontracteerde zorg met gemeente(n) en zorgkantoor volgens de richtljnen en voorschriften die daarvoor gelden. Deze liggen verankerd in de afzonderlijke raamovereenkomsten met die (overheids)instanties. Op grond van deze overeenkomsten heeft Leeffijn de directe verplichting om jaarlijks haar verantwoordingen correct in te dienen bij de desbetreffende gemeente(n). Op basis van geleverde WLZ zorg legt Leeffijn jaarlijks verantwoording af aan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Alle jaardocumenten en verslagen worden opgesteld en voor akkoord gegeven door een registeraccountant.

Onze statuten voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Hierdoor is Leeffijn als AWBZ-goedgekeurde instelling toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daaropvolgend is Leeffijn geregistreerd zorgaanbieder bij het Vektis in Zeist als erkend instelling AWBZ.

Leeffijn werkt van meet af aan conform de zogenaamde “Zorgbrede Governancecode”. De belangrijkste richtlijnen daaruit zijn:

  • Voortdurend voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen.

  • Volledig verantwoordelijk voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg.

  • De cliënt centraal stellen.

  • Correcte betrekkingen met belanghebbende onderhouden.

  • Beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk gebruiken.

  • Cliënten en medewerkers zoveel mogelijk betrekken bij onze bedrijfsvoering en visie.

Leeffijn is sedert 2016 drukdoende om volledig te werken naar de maatstaven van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Leeffijn heeft gekozen voor de ISO-9001:2015 en stelt alles in het werk om deze richtlijnen na te streven met uiteindelijke doel om de certificatie eind 2019/begin 2020 te behalen.

Wij werken samen met onze cliënten op basis van wederzijds respect. Alle gemaakte afspraken, evaluaties en wijzigingen in de zorgbegeleiding worden geregistreerd in een persoonlijk begeleidingsplan. Calamiteiten en/of herhaalde aandachtspunten en/of meldingen worden gerapporteerd in ons verbeterregister om zodoende onze kwaliteit voortdurend te optimaliseren.


Reacties gesloten.