Klachtenreglement

Leeffijn biedt kwalitatief goede zorg en selecteert haar personeel zorgvuldig op basis van ervaring, diploma’s en werklust. Wij stellen voortdurend alles in het werk om onze cliënten optimaal van dienst te zijn naar de maatstaven die daarvoor gelden. Desondanks kan het gebeuren dat er ontevredenheid is. Om welke reden dan ook. Wanneer dit het geval is, willen wij dat uiteraard graag horen, zodat wij samen kunnen werken aan een passende oplossing om herhaling van uw klacht te voorkomen. Hiervoor kan de cliënt zich melden bij de direct betrokkenen of bij de zorgcoördinator of directie.

Lukt het ons niet tot een bevredigende oplossing te komen of vindt de cliënt het lastig om de klacht met iemand van Leeffijn te bespreken dan kan de bewoner zich wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, werkzaam bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. Hoe je dit kunt doen staat beschreven in de klachtenregeling van Leeffijn. Desgewenst overhandigen wij dit regelement aan u en brengen u met Quasir in contact.

Wat u verder moet weten

Feitelijk is het klachtenrecht een formeel recht voor onze cliënten. Dat wil zeggen dat u uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure die nader is omschreven in de klachtenregeling. Van deze klachtenregeling kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik maken van de zorgdienstverlening van Leeffijn.

Klachtenfunctionaris:

De klachtenfunctionaris is door Leeffijn aangesteld. Echter is deze volstrekt onafhankelijk en heeft deze en diens organisatie géén enkel belang in de organisatie van Leeffijn. Het staat de klachtenfunctionaris vrij om bij diens organisatie Quasir een derde, hetzij een deskundige, hetzij een jurist in te schakelen om uw klacht nader te onderzoeken..

Wat doet Leeffijn:

 • Wij bieden deskundigheid voor de afhandeling van de klacht.

 • Wij bieden indien gewenst een onafhankelijke externe deskundige.

 • U kunt zich direct richten tot de directie van Leeffijn.

 • U krijgt een ruime termijn om uw klacht goed schriftelijk te verwoorden.

 • Wij bieden u na interne afhandeling de mogelijkheid van onze klachtenfunctionaris.

Doel van onze klachtenregeling:

 • Controle houden op misstanden en ongenoegen.

 • Verbeteren van onze dienstverlening an sicht.

 • Kwaliteit verbeteren en waarborgen.

 • Transparantie bieden aan cliënten aangaande Leeffijn.

 • Cliënten tevredenheid bieden dat klachten serieus worden behandeld.

 • Oplossingen aanbieden die passend zijn voor de klacht.

Externe klachteninstanties:

Het kan voorkomen dat ondanks alle inspanningen en onderzoeken de uitkomst en/of afhandeling van uw klacht niet bevredigend is. In dat geval biedt het Nederlands recht uw de mogelijkheid om zich alsnog te wenden tot de navolgende externe instanties:

 • Civiele Rechter

 • Strafrechter

 • Tuchtcollege

 • Inspectie van de Gezondheidszorg

Reacties gesloten.